Riziká a upozornenie

 

Spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania sprostredkovanými klientmi, klientmi a užívateľmi  analytických, vzdelávacích služieb, ako aj užívateľmi webovej stránky spoločnosti a širokej investorskej verejnosti.

Všeobecné upozornenia (webová stránka)
Náležitosti a riziká cenných papierov
Upozornenia na riziká analytických služieb
Riziká spojené s finančným sprostredkovaním
Náležitosti investičného účtu
Upozornenia k ochrane vkladov na investičnom účte
Upozornenie na obchodné pravidlá

 


Všeobecné upozornenie

Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti.

Investovanie a obchodovanie s cennými papiermi je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Náležitosti a riziká obchodovania s cennými papiermi.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

TRIM Broker, s.r.o. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, s.r.o. are not solicited to US customers.

Webová stránka spoločnosti a jej obsah

Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) návštevník súhlasí s Podmienkami používania www stránky spoločnosti. Spoločnosť nie je zodpovedná za správnosť údajov a informácií uvedených na webovej stránke spoločnosti a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície založenej na akejkoľvek informácii tu uvedenej.

Informácie tu uvádzané spoločnosťou neposkytujú priame ani nepriame odporúčania na vykonanie obchodu s finančnými nástrojmi, daňové, právne a ani investičné poradenstvo, pričom majú vždy len informatívny charakter.

Spoločnosť upozorňuje návštevníka webovej stránky spoločnosti, že obchodovanie na finančných trhoch, je vysoko rizikové a môže viesť k stratám. Spoločnosť neposkytuje svoje služby občanom USA Services of company TRIM Broker, s.r.o. are not solicited to US custommers.

 

Charakteristika cenných papierov a ich riziká

Investovanie na finančných trhoch nesie riziko možných strát. Každý investor by preto mal zvážiť svoje možnosti, toleranciu k riziku, a dopad potenciálnych následkov svojho investovania ešte pred tým, než sa rozhodne zriadiť svoj investičný účet.

Každý investor by mal pred nákupom konkrétnych finančných nástrojov zistiť mieru podstupovaného rizika a svoju odolnosť ich znášať. Toto upozornenie na riziká poukazuje na základnú charakteristiku finančných nástrojov, ktoré investor môže na sprostredkovanom investičnom účte spoločnosťou nadobúdať.

Investor si musí byť vždy vedomý toho, že na trhu nejestvuje finančný nástroj bez potenciálneho rizika straty z istiny. Stratégie a porovnávania výkonnosti finančných nástrojov na základe historických ukazovateľov nie sú zárukou výkonnosti budúcej. Ak  investor  drží  v  ľubovoľnej  mene  debetný  zostatok  cez noc, platí z tohto debetu úrok do doby, kým tento debet vyrovná.

AKCIE

 

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára  ako  spoločníka  predovšetkým  podieľať  sa  na  riadení  spoločnosti,  jej  zisku  (dividende),  na  likvidačnom zostatku pri jej zrušení s likvidáciou, právo na úpis nových akcií, právo zúčastniť sa na valnej hromade a právo hlasovať na nej.

S akciami sa obchoduje na burzách cenných papierov, kde sa cena stanovuje na základe ponuky a dopytu. S akciami je možné obchodovať tiež na mimoburzových trhoch. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Výsledok  z  investovania  do  akcií  je  tvorený  zmenou  ich  ceny  (zisk  alebo  strata)  a  prípadným  vyplatením  dividendy.  Dividendu,  t.j.  výplatu  ziskov  spoločnosti,  obdrží akcionár na základe rozhodnutia valnej hromady a jej výšku nie je možné s určitosťou predpovedať.

Ceny  akcií  sú  ovplyvňované  vnútornými  aj  vonkajšími  faktormi. Medzi vnútorné patrí finančná situácia firmy, obchodné aktivity, výhľad na budúcnosť firmy a sektoru, postavenie firmy na trhu, inovačná aktivita, a ďalšie.

Ku  vonkajším  faktorom  sa  radí  politická  situácia,  stav  domácej a svetovej ekonomiky a ďalšie vplyvy. Kombinácia týchto faktorov a nižšie spomínaných rizík vedie ku fluktuácii cien akcií.

Riziká – akcie

 

Kreditné riziko – S akciami sa obchoduje spravidla na burzách cenných papierov, kde sa cena stanovuje na základe ponuky a dopytu. Cena je ovplyvnená faktormi ako  výsledky  spoločnosti,  nálady  investorov,  aktuálne  trendy celkovo na burze alebo v sektore, v ktorom spoločnosť pôsobí. Cenové výkyvy môžu viesť ku stratám, ktoré už nemusia byť obnovené. Nie je možné vylúčiť, že  sa  akcie  môžu  stať  úplne  bezcennými  v  prípade  bankrotu  emitenta.  

Riziko likvidity – Pri akciách obchodovaných na regulovaných trhoch môže byť obmedzená obchodovateľnosť  v  dôsledku  nízkej  likvidity  (nízke  objemy  na  strane ponuky či dopytu). Nízka likvidita môže spôsobiť horšie plnenie pokynov, čím môže byť navýšená strata z investície.

Devízové  riziko  –  Zisk  alebo  strata  z  transakcií  v  cudzej   mene   sú   ovplyvnené   fluktuáciou   menových   kurzov.  Vyššie  riziko  je  spojené  s  investíciou  do  akcií  denominovaných vo volatilnejších menách rozvojových ekonomík než s investíciou do akcií denominovaných v likvidných, globálne využívaných menách.

Riziko  úrokových  sadzieb  –  Rast  úrokových  sadzieb  môže  mať  väčší  či  menší  negatívny  vplyv  na  cenu  akcií. Vo všeobecnosti majú ceny akcií tendenciu klesať  po  zvýšení  úrokových  sadzieb.

Riziko volatility – Volatilita udáva kolísavosť cien investičných inštrumentov. S vyššou volatilitou investičného inštrumentu rastie riziko straty. Volatilita je ovplyvnená trhom, na ktorom sa akcie obchodujú, trendami v sektore, vekom spoločnosti a ďalšími vplyvmi. Podkladové aktíva  s  nižšou  likviditou  majú  spravidla  zvýšenú  volatilitu  a  prudšie  zmeny  ceny.  Pokyny  klientov  (najmä pokyny  tržné  a  typu  stop)  preto  môžu  byť  vyplnené  na  odlišných  cenách,  než  bola  cena  v  čase  zadania  pokynu.

Nedostatok  verejne  dostupných  informácií  –  Väčšina  verejne obchodovaných spoločností pravidelne zverejňuje dobrovoľne, alebo na základe požiadavky z burzy alebo regulátora informácie o hospodárení spoločnosti. Požiadavky na akcie obchodované na mimoburzových trhoch (OTC, PinkSheet, atď.) nie sú tak striktné, a preto môže byť náročné získať informácie o spoločnosti obchodovanej na takomto mimoburzovom trhu.

ETF, ETN, ETC

 

ETF (Exchange Traded Funds) sú burzovo obchodované  fondy.  Obchodujú  sa  obdobne  ako  akcie,  preto je možné využiť nástroje používané pri akciách – napr. široká škála typov pokynov, nákup na úver, predaj na krátko. Tieto fondy tvoria koše cenných papierov, ktoré sa môžu skladať z rôznych investičných inštrumentov (akcie, futures, dlhopisy, meny, atď.) podľa zamerania ETF.

Investor tak nákupom jedného cenného papieru môže participovať na pohyboch širokej škály investičných inštrumentov. Správca fondu môže za obhospodarovanie fondu účtovať poplatok. Pri aktívne spravovaných fondoch je poplatok vyšší než u pasívne spravovaných.

Tento  poplatok  nie  je  priamy,  investor  ho  nehradí  pri nákupe, ale prejaví sa to priamo v cene ETF. ETF  sa  obchodujú  na  burzách  cenných  papierov,  kde sa ich cena stanovuje na základe ponuky a dopytu. Výsledok z investovania do ETF je tvorený zmenou ich  ceny  (zisk  alebo  strata)  a  prípadným  vyplatením  dividendy.

Akciové  ETF  –  Najpopulárnejšie  fondy,  ktoré  kopírujú  vývoj určitého indexu, sektoru, alebo geografickej oblasti. Portfólio fondu tvoria akcie, ktoré sú zahrnuté do sledovaného  indexu,  alebo  sú  reprezentatívnou  vzorkou daného sektoru, alebo geografickej oblasti.

Dlhopisové ETF – Portfólio fondu je tvorené dlhopismi. Využívajú  sa  ako  štátne  dlhopisy,  tak  aj  korporátne  dlhopisy  stabilných  spoločností.  Investície  do  týchto  fondov môžu narastať v časoch ekonomickej recesie, pretože nastáva odliv kapitálu z rizikovejšieho akciového trhu do dlhopisového.

Menové  ETF  –  Fond  sa  snaží  kopírovať  vývoj  určitej  meny alebo koša mien. Portfólio fondu tvoria spravidla futures kontrakty, prípadne vklady v hotovosti.

Komoditné ETF – Označované tiež ako ETC (Exchange Traded Commodities). Cieľom fondu je kopírovať vývoj ceny  určitej  komodity.  Portfólio  je  zložené  z  futures  kontraktov na danú komoditu.

ETN (Exchange Traded Note) -  je  nezaistený  nepodriadený  dlhový  inštrument  emitovaný  finančnou  inštitúciou  (napr.  bankou).  Obdobne  ako  u  iných  dlhových  investičných  inštrumentov  je  aj  ETN  kryté  iba  emitentom.  ETN  poskytujú  investorom  možnosť  investovať  do  rôznych  trhových  benchmarkov.

Výnos ETN spravidla kopíruje benchmark, ku ktorému sa  vzťahuje.  Príkladom  je  ETN  kopírujúci  vývoj  ceny  zlata  (symbol  GLD),  ktorý  nemá  v  portfóliu  nakúpené  fyzické  zlato,  ale  futures  kontrakty  na  zlato.  ETN  môžu  byť  podľa  druhu  podkladového  aktíva  komoditné,  menové,  či  naviazané  na  volatilitu.  Komoditné  ETN bývajú označované aj ako ETC – Exchange Traded Commodities.

Riziká – etf, etc, etn

 

Kreditné riziko – S ETF/ETN/ETC sa obchoduje spravidla  na  burzách  cenných  papierov,  kde  sa  cena  stanovuje na základe ponuky a dopytu. Obchodovaním ETF/ETN/ETC môže investor stratiť celý svoj kapitál.

Riziko  likvidity  –  Pri  niektorých  ETF/ETN/ETC  môže  byť  nižšia  likvidita  (nízke  objemy  na  strane  ponuky  či  dopytu).  Nízka  likvidita  môže  spôsobiť  horšie  plnenie  pokynov,  prípadne  aj  znemožnenie  vstupu  či  výstupu  z pozície, čím môže byť navýšená strata z investície.

Devízové riziko – Zisk alebo strata z transakcií v cudzej mene sú ovplyvnené fluktuáciou menových kurzov.

Riziko  úrokových  sadzieb  –  Rast  úrokových  sadzieb  môže  mať  väčší  či  menší  vplyv  na  cenu  ETF/ETN/ETC., v závislosti od ich skladby finančných nástrojov citlivých na vývoj úrokových sadzieb.

Riziko  podkladového  aktíva  –  Keďže  ETF/ETN/ETC  majú  vo  svojich  portfóliách  nakúpené  rôzne  aktíva,  odvíja  sa  ich  cena  od  ceny  týchto  nakúpených  aktív.  Na  cenu  ETF/ETN/ETC  tak  pôsobia  rovnaké  riziká  ako  na  cenu  nakúpených  aktív.  Ukončenie  obchodovania  podkladového  aktíva  môže  ovplyvniť obchodovanie súvisiacich ETF/ETN/ETC, čo môže znemožniť výstup z pozície a zvýšiť potenciálnu stratu.

DLHOPISY

 

Dlhopis  je  cenný  papier,  s  ktorým  je  spojené  právo  držiteľa na splatenie dlžnej čiastky emitentom, prípadne aj vyplatených výnosov (úrokov) podľa podmienok dlhopisu.

Podľa  emitenta  rozdeľujeme  dlhopisy  na  štátne  (emitentom je štát), komunálne (emitentom je samosprávna jednotka) a korporátne (emitentom je spoločnosť).

Podľa doby splatnosti rozlišujeme dlhopisy krátkodobé so splatnosťou do jedného roka (napr. štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty), strednodobé so splatnosťou 1 až 10 rokov a dlhodobé so splatnosťou dlhšou než 10 rokov.

Podľa  spôsobu  úročenia  rozlišujeme  dlhopisy  s  pevným kupónom, ktorý je fixne stanovený na celú dobu a nemení sa, dlhopisy s premenlivým kupónom, kde je sadzba  závislá  na  referenčnej  sadzbe  (spravidla  medzibankové sadzby ako PRIBOR, LIBOR, EURIBOR) a dlhopisy s nulovým úročením, kde sa úroky z dlhopisu neplatia,  ale  dlhopisy  sa  nakupujú  za  nižšiu  cenu  než  je  nominálna  (nákup  s  diskontom). 

Zisk  investor  dosiahne, ak súčet obdŕžaných úrokov a predajnej ceny dlhopisu je väčší než nákupná cena dlhopisu.

Riziká - dlhopisy

 

Riziko zmeny ceny – Dlhopisy sa obchodujú prevažne na mimoburzovom trhu. Cenové výkyvy môžu viesť ku veľkým  stratám  alebo  aj  strate  celého  investovaného  kapitálu.

Likvidné  riziko  –  Nízka  likvidita  pri  dlhopisoch  môže  viesť  k  rozšíreniu  spredu  (rozdiel  medzi  cenou  ponuky a dopytu). Pri širokom sprede môže byť výhodnejšie držať dlhopis do splatnosti a tým sa vyhnúť skrytým  nákladom  spredu.  Pri  nelikvidných  dlhopisoch  hrozí, že ich investor bude musieť držať do splatnosti.

Devízové riziko – Zisk alebo strata z transakcií v cudzej mene sú ovplyvnené fluktuáciou menových kurzov.
Riziko úrokových sadzieb – Pohyb úrokových sadzieb môže mať vplyv na cenu dlhopisov. Spravidla s rastom úrokových sadzieb klesá cena dlhopisov.

Úverové  riziko  –  Schopnosť  plniť  záväzky  z  dlhopisu  závisí plne na emitentovi, a preto sa investor vystavuje finančným  a  obchodným  rizikám,  vrátane  úverového  rizika tejto protistrany.

Riziko  odvolateľnosti  –  Pri  odvolateľných  dlhopisoch  môže emitent kedykoľvek odvolať (vypovedať) dlhopis v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami  emisie.  Investor  sa  nákupom  takéhoto  dlhopisu  vystavuje  riziku,  že  neobdrží  výnosy  z  celej  predpokladanej  životnosti  dlhopisu.

 

Investičný prieskum, všeobecné odporúčania

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti v nich uvedené. Takisto spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície alebo obchodu založeného na akejkoľvek informácii tu zverejnenej. Informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti, ktoré majú charakter investičného prieskumu (všeobecného odporúčania), sú vypracované analytikmi spoločnosti, zamestnancami spoločnosti alebo inými tretími osobami a nepovažujú sa za odporúčania vhodné pre konkrétnu osobu, návštevníka internetovej stránky, alebo klienta analytických služieb. Takéto všeobecné odporúčanie nepredstavuje poradenstvo na vykonanie obchodu s finančnými nástrojmi, neobsahuje sľub spoločnosti, ani sľub analytikov alebo zamestnancov spoločnosti, a ani iného tvorcu všeobecného odporúčania takto šíreného, že by sa cieľ takýchto všeobecných odporúčaní mohol naplniť, alebo že by bolo možné prostredníctvom nich eliminovať straty pri obchodovaní na finančnom trhu. Tento investičný prieskum je určený výlučne jeho príjemcovi.

Spoločnosť využíva dostupné finančné informácie ako zdroj svojich analýz a ostatných uverejnených materiálov. Informácie a všeobecné odporúčania môžu kvôli trhovej volatilite zaniknúť ihneď a sú ovplyvnené neurčitosťou. Investičný prieskum alebo všeobecné odporúčanie nemusí obsahovať fakty, ale len interpretácie, odhady a názory alebo iné nekonkrétne informácie. Zdroje pri tvorbe investičných prieskumov a všeobecných odporúčaní spoločnosti môžu byť nespoľahlivé, alebo existujú pochybnosti o ich spoľahlivosti.

Nasledovanie alebo využitie informácií uvádzaných v investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo iných formách všeobecných odporúčaní môže viesť k finančným stratám.

Návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov uvádzaných v investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo iných formách všeobecných odporúčaní pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu.

Užívatelia analytických služieb spoločnosti sa riadia podmienkami používania analytických služieb.

 

Finančné sprostredkovanie

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia udeleného podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a podľa platných podmienok finančného sprostredkovania, a to ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, výhradne len pre prevoditeľné cenné papiere, dlhopisy a prevoditeľné cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

Túto činnosť spoločnosť vykonáva výlučne prostredníctvom svojich zamestnancov a priamo v sídle spoločnosti, pričom mimo sídla spoločnosti len počas vzdelávacích školení a seminárov, ktorých miesto a čas konania spoločnosť riadne zverejňuje na svojej webovej stránke.

Spoločnosť a jej zamestnanci poverení činnosťou finančného sprostredkovania komunikujú s klientmi alebo potenciálnymi klientmi výlučne prostredníctvom komunikačných prostriedkov spoločnosti, ktorými sú: webová stránka spoločnosti, chat spoločnosti, e-mail a telefóny spoločnosti. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie bezplatne a bez akéhokoľvek zvyšovania obchodných poplatkov finančnej inštitúcie, ku ktorej vykonáva sprostredkovanie.

Spoločnosť na sprostredkovanie nevyužíva žiadne externé osoby ani podriadených finančných agentov. Spoločnosť neprijíma vklady klientov, neprijíma a nepostupuje pokyny klientov na vykonanie u sprostredkovanej finančnej inštitúcie, a ani neposkytuje investičné poradenstvo.

Spoločnosťou sprostredkovaný klient si uvedomuje, že finančné prostriedky a cenné papiere alokované na obchodnom účte finančnej inštitúcie (broker) so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nie sú chránené prostredníctvom Garančného fondu investícií Slovenskej republiky ani Fondu ochrany vkladov Slovenskej republiky.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za ním alokované finančné prostriedky alebo za ním nakúpené cenné papiere a ani žiadnu inú zodpovednosť za výsledky obchodovania klienta u sprostredkovanej finančnej inštitúcie (brokera) alebo zo zlyhania obchodných systémov takejto inštitúcie.

Všetky pokyny vykonáva klient prostredníctvom obchodného systému finančnej inštitúcie, pričom spoločnosť do tohto pokynu nevstupuje. Sprostredkovaný klient si ďalej uvedomuje, že uzatvorená zmluva o poskytnutí finančnej služby (zmluva s brokerom) sa spravuje právom krajiny sídla tejto finančnej inštitúcie alebo príslušnými právnymi predpismi, na ktoré zmluva (obchodné podmienky brokera) odkazuje.

Spoločnosť upozorňuje návštevníka tejto webovej stránky, že v prípade, ak Vás s ponukou finančného sprostredkovania oslovuje osoba vydávajúca sa za zamestnanca spoločnosti, či inak prepojenú osobu so spoločnosťou, informujte nás o tejto skutočnosti na info@trimbroker.com, a v žiadnom prípade neuzatvárajte žiadnu zmluvu o poskytnutí finančnej služby, a ani neprevádzajte a neuhrádzajte finančné prostriedky na účty takýchto osôb alebo na účty, ktoré Vám takéto osoby oznámili.

 

Investičný účet

Klient si uvedomuje tú skutočnosť, že podmienky, na základe ktorých otvoril sprostredkovaný investičný účet v príslušnej finančnej inštitúcii, sa spravujú obchodnými podmienkami príslušnej finančnej inštitúcie (brokera).

Vklad finančných prostriedkov na účet u brokera je viazaný jurisdikciou a právnymi predpismi krajiny, v ktorej má svoje sídlo, alebo v ktorej mu bola udelená platná licencia k poskytovaniu príslušných služieb.

Spoločnosť neprichádza do žiadneho kontaktu s týmito finančnými prostriedkami, nemá s nimi nijakú spojitosť, a nemá nad nimi nijakú kontrolu. Spoločnosť je oficiálnym sprostredkovateľom pre finančnú inštitúciu Saxo Bank A/S:

  • sídlo: Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Denmark (Dánsko)
  • IČO: 15731249
  • licencia: Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) pod referenčným číslom 1149
  • broker zapísaný Národnou bankou Slovenska v zozname zahraničných subjektov voľne poskytujúcich cezhraničné bankové služby
  • webová stránka: www.saxobank.com
 

Upozornenia k ochrane vkladov a majetku u Saxo Bank A/S

Saxo Bank A/S je licencovanou bankovou finančnou inštitúciou, ktorej ochrana vkladov svojich klientov spadá pod The Guarantee Fund (Sankt Annae Plads 13, 2. tv., 1250 Copenhagen, +45 33 14 62 45, gii@gii.dk), s nasledujúcim garančným krytím:

  • na finančné prostriedky do výšky 100.000 EUR na meno oprávneného žiadateľa o náhradu;
  • cenné papiere na majetkovom účte sú v prípade úpadku vrátené majiteľovi bez ohľadu na ich objem. V prípade nedostupnosti týchto cenných papierov sú chránené do výšky 20.000 EUR na meno klienta;
  • viac informácií o ochrane (PDF - AJ).

Inštitúcie s bankovou licenciou sú oprávnené nakladať s finančnými prostriedkami klientov, k čomu ich oprávňuje zákon o bankách.
Finančná inštitúcia v zmluve s klientom upravuje podmienky, za ktorých považuje vklady klientov za finančné prostriedky klienta v zmysle zákona spadajúce pod tzv. "eligible claimant" (oprávneného žiadateľa) o vyplatenie z garančného fondu príslušnej jurisdikcie v prípade insolventnosti/bankrotu takejto inštitúcie.

Takouto výnimkou sú spravidla finančné prostriedky použité na maržu alebo kolaterál pre krytie potenciálnych strát z otvorených pozícií klienta, ktoré broker drží na clearingových účtoch svojich partnerov (príklad: likvidity provider).

Žiadosť klienta k takýmto financiám sa nepovažuje v zmysle systému ochrany vkladov príslušnej jurisdikcie za oprávnenú. Takéto financie nie sú držané na segregovanom účte a klient s takýmito peniazmi sa klasifikuje ako "general creditor" (nezaistený veriteľ).

Finančná inštitúcia (broker) je podľa zmlúv oprávnená držať finančné prostriedky alebo maržu a kolaterál na účtoch bánk alebo finančných inštitúcií mimo územia EÚ, na ktoré sa môže viazať odlišný systém ochrany finančných prostriedkov ako tomu je v sídle brokera.

Tu uvedené informácie nepredstavujú právne ani iné stanovisko spoločnosti TRIM Broker. Klient berie na vedomie, že rozhodujúcimi skutočnosťami sú zmluvné podmienky brokera a tu uvedené informácie nesmie považovať za záväzné alebo rozhodujúce.

 

Obchodné pravidlá
trhové príkazy a objednávky

Dlhopisy

Saxo Bank ponúka svojim klientom obchodovanie s dlhopismi v dvoch základných formách, offline a online.

Offline
Saxo Bank vykonáva obchody klientov s dlhopismi vo vlastnom mene. Výnimkou sú obchody s dlhopismi vo veľkých objemoch, pri ktorých takéto pokyny klientov vykonáva ako sprostredkovateľ.

Oceňovanie a realizácia pokynov s dlhopismi prebieha manuálne, nakoľko obchody sa často uzatvárajú telefonicky. Cena takýchto dlhopisov na OTC trhu je indikatívna. Pokyny Saxo Bank rozdeľuje do troch košov na základe prevládajúcej likvidity.

Pre vysoko likvidné dlhopisy Saxo Bank ponúka rovnaké alebo i lepšie ceny ako sú zverejňované na príslušných trhoch s predmetným dlhopisom. Pre dlhopisy s nižšou likviditou stanovuje Saxo Bank svoju cenu na základe váženia minimálne troch samostatných cien z dostupných trhov tak, aby zabezpečila pre svojho klienta čo možno najlepšiu cenu.

Pre nelikvidné dlhopisy stanovuje Saxo Bank cenu jej odvodením od stredovej ceny všetkých relevantných cenových ponúk, do ktorej následne implementuje svoju maržu.

Online
Saxo Bank vykonáva obchody klientov s dlhopismi vo vlastnom mene. Dostupné dlhopisy pre online obchodovanie sú vyberané s ohľadom na ich dostatočnú likviditu. Klienti môžu zadávať trhové príkazy, pri ktorých sa takýto príkaz mení na limitný príkaz na vyššej ASK cene, respektíve nižšej BID cene od indikatívnej ceny.

Indikatívnu cenu Saxo bank tvorí metódou váženia viacerých cien tak, aby na nej bolo možné zabezpečiť automatické plnenie. Každý takýto pokyn je automaticky smerovaný na multi-dealer RFQ. Spôsob plnenia takýchto pokynov je uvedený v Order Execution Policy spoločnosti Saxo Bank.

Klienti môžu zadávať i limitné objednávky na vybraných dlhopisoch z európskych búrz. Tieto príkazy sú automaticky smerované na Banca IMI Market HUB. Objednávky sa nemusia realizovať. Dôvodom môže byť chýbajúca likvidita na plnenie.

Akcie, ETF

 

Trhový príkaz (market order)
Príkaz, ktorým sa obchodník snaží vykonať obchod na prevládajúcej cene finančného nástroja. Plnenie na požadovanej cene nie je garantované. Trhový príkaz sa realizuje na „najlepšej možnej cene“, ktorú prevládajúce podmienky umožnia. Realizácia je totiž závislá od likvidity na prevládajúcich cenách. Ceny pre zadávanie trhových príkazov môžu byť nedostupné. Prioritu realizácie na dostupnej likvidite majú príkazy zadané pred časom zadania trhového príkazu.

Niektoré burzy takýto typ trhového pokynu nepodporujú. V takom prípade ich Saxo Bank mení na agresívne limitné objednávky s určitou percentuálnou odchýlkou od indikatívnej trhovej ceny.

Limitný príkaz (limit olrder)
Tieto príkazy (zväčša známe ako: take-profit, čakajúca objednávka na nákup pod súčasnou cenou, čakajúce objednávka na predaj  nad súčasnou cenou) sa realizujú na cene žiadanej alebo lepšej. Príkaz nemusí byť realizovaný, ak na žiadanej cene nebol dostatočný objem pre objednávku, ktorá je neskoršia v poradí (čím skôr je objednávka zadaná, tým vyššiu prioritu získava pri realizácii). Limitné objednávky sú priamo smerované na burzu bez ľudskej intervencie.

Immediate or Cancel (IOC)
Jedná sa o príkaz na okamžitý nákup alebo predaj a akýkoľvek zvyšný objem príkazu, ktorý nebol okamžite realizovaný, má byť zrušený. ICO príkaz môže zrealizovať celý objem, iba jeho časť, alebo sa nemusí vykonať vôbec (likvidita).

Stop príkaz (stop order)
Tieto príkazy (zväčša známe ako: stop-loss, čakajúca objednávka na nákup nad súčasnou cenou, čakajúca objednávka na predaj pod súčasnou cenou) sa momentom dosiahnutia realizačnej ceny príkazu vykonajú ako Trhový príkaz a teda nie je ich realizácia na požadovanej cene garantovaná. Jej plnenie je závislé od dostupnej likvidity a poradia, v ktorom bola objednávka zadaná.

Vlečená stop objednávka (trailing stop order)
Jedná sa o Stop objednávku, ktorej realizačná cena sa vlečie za indikatívnou trhovou cenou podľa parametrov, ktoré určí klient.

Stop limit objednávka (stop limit order)
Stop limit príkaz aktivuje limitný príkaz (na trhovej cene zadanej alebo lepšej) v momente, kedy trhová cena dosiahne ceny stop objednávky. Nakoľko sa jedná o limitný príkaz, ten nemusí byť v prípade nedostatočnej likvidity na trhu realizovaný.

Algoritmické objednávky (algo orders)
Jedná sa o objednávky realizované na základe automatickej stratégie podľa špecifických nastavení. Ich cieľom je minimalizovať trhový dopad realizácie objemovo veľkých obchodov. Tieto objednávky umožňujú, okrem iného, realizovať veľký objem po častiach s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu cenu realizácie. Zistite viac o jednotlivých typoch algoritmických objednávok.   

Technické riziko

Váš broker nie je zodpovedný za oneskorenie v prenose a prevode elektronických príkazov kvôli zlyhaniu prenosových prostriedkov a zariadení, výpadku elektrickej energie, alebo za akúkoľvek inú príčinu, ktorá je mimo dosahu Vášho brokera.

Váš broker bude zodpovedný iba za konanie priamo pripísateľné jeho nedbanlivosti, vedomé zlyhanie alebo defraudáciu zo strany brokera. Ak vykonáte transakcie na elektronickom obchodnom systéme, vystavujete sa rizikám spojenými s fungovaním systému vrátane zlyhania hardwaru a softwaru.

Výsledok akéhokoľvek zlyhania systému môže spôsobiť, že Váš príkaz nie je vykonaný podľa Vašich inštrukcií alebo nie je vôbec vykonaný. Toto „oboznámenie klienta o rizikách“ neobsahuje všetky riziká spojené s obchodovaním na finančných trhoch, nakoľko ich obsahuje konkrétna zmluva o poskytovaní finančnej služby s daným brokerom.


Právny dokument – UOPOZORNENIE na riziká nadobudol platnosť dňa 7.4.2017. Znenie textu "Upozornenie na riziká" pred touto zmenou.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.